Privacyverklaring

Via het reserverings- en contactformulier van onze website www.casagradable.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt en per email aan ons doorgestuurd. Casa Agradable acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bij het invullen van ons reserveringsformulier, verstrekt u persoonsgegevens, die vervolgens per email in ons eigen systeem terecht komen. Verder biedt de website de mogelijkheid om middels een pop-up venster, waarbij u wordt gevraagd enkele gegevens op te geven. Ook kunt u zich via de website inschrijven voor een nieuwsbrief.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, voor bijvoorbeeld het aanmaken van een account of het inschrijven voor de nieuwsbrief):
• voornaam en achternaam;
• adresgegevens;
• geslacht;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• paspoortnummer – nummer identiteitskaart
• geboortedatum – geboorteplaats.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• het afhandelen van reserveringsaanvragen en boekingen;
• het verzenden van onze nieuwsbrief;
• het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld een mailbericht;
• het opstellen van een factuur.

Bewaartermijn
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of dit wettelijk gezien noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten/producten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies
Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u per mail bij ons indienen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@casagradable.com.

B&B Casa Agradable
Calle los Azafranes s-n
29753 Arenas
Apartado 258
29700 Vélez-Málaga
Tel: +34 690088472